Rekrutacja

Lista dzieci 3 i 4 letnich przyjętych do oddziału przedszkolnego (kliknij)
Lista dzieci 5 i 6 letnich przyjętych do klasy „0” (kliknij)

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO ZAPISU DZIECI DO PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI

W SEKRETARIACIE SZKOLNYM W GODZINACH 8.30 – 15.00

Rekrutacja dzieci do Oddziału  Przedszkolnego w Szkole Podstawowe im. M. Skłodowskiej- Curie w Pawlikowicach

 

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej- Curie w Pawlikowicach informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 dzieci z obwodu szkoły  i Gminy Pabianice, według następującego harmonogramu:
  1. w terminie 20 marca – 31 marca 2017 r. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale  przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej- Curie w Pawlikowicach
  2. w terminie 3 kwietnia– 21 kwietnia 2017r./ postępowanie uzupełniające: 1 czerwca- 7 czerwca 2017 r./złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

4. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

 

L.p. Kryterium Wartosć kryterium w punktach
1 Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych/ lub szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie 10
2 Aktywność zawodowa obu rodziców albo rodzica samotnie wychowującego kandydata 10

5. Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc w oddziale  przedszkolnym, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Pabianice mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.M. Skłodowskiej- Curie w Pawlikowicach , jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w danym oddziale przedszkolnym są wolne miejsca.

8. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, uwzględniając kryteria ustawowe, a w razie potrzeby kryteria ustalone przez organ prowadzący

9. 28 kwietnia 2017r.  / postępowanie uzupełniające- 14 czerwca 2017 r./- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnych, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ustawy

10. 22 maja 2017 r./postępowanie uzupełniające- 26 czerwca 2017 r./podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

11. 22 maja – 26 maja 2017 r/postępowanie uzupełniające- 26 czerwca – 30 czerwca 2017 r./.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12) 29 maja 2017 r./postępowanie uzupełniające- 3 lipca 2017 r./ -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

13)  Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatado 5 dni od daty złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

14)Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

15)Rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora przedszkola do 7 dni od złożenia odwołania

16)Na rozstrzygnięcie dyrektora  szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dyrektor szkoły

Dorota Kałużna

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego (termin potwierdzenia mija 29 kwietnia)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zaświadczenie o zatrudnieniu