Dla rodzica

Dojrzałość szkolna dziecka – czyli co rodzice powinni wiedzieć

Przez pojęcie dojrzałości szkolnej, należy rozumieć osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych w kl. I (nauki czytania, pisania i liczenia).

Rozwój fizyczny wyraża się m.in. w odpowiedniej do wieku życia wadze i wzroście, dobrym zdrowiu oraz sprawności ruchowej. Czynniki te zapewnią odpowiednią odporność na zmęczenie, wysiłek fizyczny, choroby, a także dobrą sprawność we wszystkich zakresach motoryki (w tym sprawność manualna – szybkość, precyzja i koordynacja ruchów rąk przy optymalnym napięciu mięśniowym).

Rozwój umysłowy przejawia się m.in. w tym, że dziecko rozumie mowę otoczenia, treść obejrzanych lub wysłuchanych bajek, jest zorientowane najbliższym środowisku. . Potrafi opowiedzieć własne przeżycia, wyciągnąć z przebiegu zdarzeń logiczne wnioski. Ma zwykle doskonałą pamięć, zna dużo wierszyków i piosenek. Dziecko jest zdolne do wytwarzania elementarnych pojęć abstrakcyjnych tj.: kształt, wielkość, kierunek, odległość, czas.

Rozwój uczuciowo – społeczny wyraża się w umiejętności dostosowania się do wymagań otoczenia w zakresie podporządkowania się poleceniom słownym, chętnie współdziała w grupie rówieśników, potrafi podporządkować się regułom zabawy, posiada motywację do wykonywania zadań, potrafi opanować swoje emocje – ich przejawy zewnętrzne, ruchowe i słowne.

Rodzicu pamiętaj, gdy dziecko idzie do szkoły Twoja rola polega na:

  1. Dbałości o zdrowie fizyczne dziecka (kontrole lekarskie, stworzenie odpowiednich warunków bytowych).
  2. Kształtowaniu prawidłowej wymowy, rozwoju słownictwa (rozmowy, częsty kontakt z dzieckiem, zapewnienie mu towarzystwa rówieśników).
  3. Rozwijanie logicznego myślenia, zapamiętywania (pobudzanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określone tematy, wyjaśnienia, wyciąganie wniosków i interpretowanie oglądanych zjawisk i rzeczy).
  4. Wyodrębnieniu umiejętności słuchania i koncentracji uwagi (polecanie wykonywania drobnych zajęć wymagających uwagi i żądanie, aby dziecko zaczętą pracę zawsze kończyło).
  5. Wyrobieniu umiejętności spostrzegania istotnych szczegółów (gry i zabawy z dzieckiem np. gry kostkowe, domino, historyjki obrazkowe, puzzle).
  6. Dbałość o prawidłowy rozwój ruchowy dziecka. Ćwiczenia sprawności rąk (rysowanie, kalkowanie, kolorowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny, itp.)
  7. Rozbudzaniu zainteresowania szkołą, nauką (rozmowy).
  8. Przygotowanie do samodzielności w obsługiwaniu siebie.
  9. Wyrobieniu umiejętności współżycia w grupie (zapewnienie kontaktów z rówieśnikami).
  10. Stworzeniu odpowiednich warunków do odrabiania lekcji.