DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

Strony internetowej Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
  • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Pawicka kasia.pawicka@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu42 214 05 29.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Istnieją dwa wejścia do budynku szkoły. Do pierwszego głównego wejścia od strony parkingu prowadzi równa droga asfaltowa, przed wejściem mamy delikatne podwyższenie, przechodząc przez drzwi wejściowe znajdujemy się w korytarzu, z którego do sal lekcyjnych, szatni i toalet dostaniemy się pokonując jeden stopień. Drugie wejście prowadzi przez plac zabaw, przed nim również mamy delikatne podwyższenie, ale brak schodów. Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny.
  • Korytarze w budynku szkoły mają szerokość min. 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
  • W budynku nie ma windy, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
  • Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
  • Parking samochodowy znajduje się przy drodze dojazdowej do szkoły. Nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.