dlarodzica

Dojrzałość szkolna dziecka – czyli co rodzice powinni wiedzieć

Przez pojęcie dojrzałości szkolnej, należy rozumieć osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych w kl. I (nauki czytania, pisania i liczenia).    


Rozwój fizyczny wyraża się m.in. w  odpowiedniej do wieku życia wadze i wzroście, dobrym zdrowiu oraz sprawności ruchowej. Czynniki te  zapewnią odpowiednią odporność na zmęczenie, wysiłek
fizyczny, choroby, a także dobrą sprawność we wszystkich zakresach motoryki (w tym sprawność manualna – szybkość, precyzja i koordynacja ruchów rąk przy optymalnym napięciu mięśniowym).


Rozwój umysłowy przejawia się m.in. w tym, że dziecko rozumie mowę otoczenia, treść obejrzanych lub wysłuchanych bajek, jest zorientowane  najbliższym środowisku. . Potrafi opowiedzieć własne
przeżycia, wyciągnąć z przebiegu zdarzeń logiczne wnioski. Ma zwykle doskonałą pamięć, zna dużo wierszyków i piosenek. Dziecko jest zdolne do wytwarzania elementarnych pojęć abstrakcyjnych tj.: kształt, wielkość, kierunek, odległość, czas.


Rozwój uczuciowo – społeczny  wyraża się w umiejętności dostosowania się do wymagań otoczenia w zakresie podporządkowania się poleceniom słownym, chętnie współdziała w grupie rówieśników, potrafi podporządkować się regułom zabawy, posiada motywację do wykonywania zadań, potrafi opanować swoje emocje – ich przejawy zewnętrzne, ruchowe i słowne.


Rodzicu pamiętaj, gdy dziecko idzie do szkoły Twoja rola polega na:


1.    Dbałości o zdrowie fizyczne dziecka (kontrole lekarskie, stworzenie odpowiednich warunków bytowych).


2.    Kształtowaniu prawidłowej wymowy, rozwoju słownictwa (rozmowy, częsty kontakt z dzieckiem, zapewnienie mu towarzystwa rówieśników).


3.    Rozwijanie logicznego myślenia, zapamiętywania (pobudzanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określone tematy, wyjaśnienia, wyciąganie wniosków i interpretowanie oglądanych zjawisk i rzeczy).

 

4.    Wyodrębnieniu umiejętności słuchania i koncentracji uwagi  (polecanie wykonywania drobnych zajęć wymagających uwagi i żądanie, aby dziecko zaczętą pracę zawsze kończyło).


5.    Wyrobieniu umiejętności spostrzegania istotnych szczegółów  (gry i zabawy z dzieckiem np. gry kostkowe, domino, historyjki obrazkowe, puzzle).


6.    Dbałość o prawidłowy rozwój ruchowy dziecka. Ćwiczenia sprawności rąk (rysowanie, kalkowanie, kolorowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny, itp.)


7.    Rozbudzaniu zainteresowania szkołą, nauką (rozmowy).


8.    Przygotowanie do samodzielności w obsługiwaniu siebie.


9.    Wyrobieniu umiejętności współżycia w grupie (zapewnienie kontaktów z rówieśnikami).


10.    Stworzeniu odpowiednich warunków do odrabiania lekcji.

Post navigation